Met verscheidene partners ontwikkelt de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) duurzame regionale voedselketens: ketens waarin productie, verwerking en afzet in de drie noordelijke provincies plaatsvinden en waarbij alle pijlers van duurzaamheid (people, planet en profit) even belangrijk zijn. Honderden organisaties zijn al betrokken en gezamenlijk wordt de keten regionaal gesloten.


De GCWK ontwikkelt regionale voedselketens aan de hand van de volgende projecten: (Moet deze zin hier wel/niet blijven staan?)

Natuurvleescoöperatie

 

TEKST: …

 


Natuurvleescoöperatie Westerkwartier

 

De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een samenwerkingsverband tussen verschillende schakels in de vleesketen, zoals melkveehouders, veehouders, natuurbeheerders en vleesverwerkers. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) is de aanjager van deze samenwerking. Het concept is dat de dieren verblijven op natuurgrond van onder andere Staatsbosbeheer. Hier grazen ze heerlijk tussen de weidevogels. In de winter staan de dieren op stal en worden ze zoveel mogelijk gevoed met voer uit de regio. Denk bijvoorbeeld aan voedsel van akkerbouwers die in de buurt wonen. Al met al zorgt dit mooie samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de boeren uit de regio een extra verdienmodel hebben, er meer en beter rekening wordt gehouden met dier en natuur, het geld grotendeels in de regio blijft en er minder CO2-uitstoot is.

 

(Deze snelkoppelingen had Stephanie er nog bij staan:)

 

(!!! Onder aan de pagina moet het logo van de provincie Groningen worden gezet)

 


Voedselcoöperatie

 

TEKST: …

 

 


Voedselcoöperatie Noord

 

De Voedselcoöperatie Noord is een coöperatie die idealiter bestaat uit verschillende schakels uit de voedselketen. Denk hierbij aan boeren, verwerkers en afnemers. Waar deze schakels voorheen als losse onderdelen met elkaar samenwerkten, is er binnen de coöperatie sprake van een integrale samenwerking. Op deze manier willen we duurzame regionale voedselketens realiseren. Met de gezamenlijke aanpak gaan vele voordelen gepaard. Denk hierbij aan schaalvoordelen, een betere afstemming binnen de keten en het delen van kennis, werknemers en materiaal. Daarnaast worden duurzaamheidsvraagstukken gezamenlijk aangepakt. De Voedselcoöperatie Noord kan worden gezien als een groot regionaal gemengd bedrijf met zoveel mogelijk gesloten kringlopen. Wat voor de één een restproduct is, is voor de ander juist een grondstof. Bij de coöperatie zijn inmiddels al tientallen boeren uit veertien verschillende productgroepen aangesloten. Gezamenlijk wordt gekeken naar hoe we op een duurzame manier het voedsel van de toekomst kunnen verbouwen en verwaarden.

 

In de ontwikkeling van regionale voedselketens zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe partijen. Produceert u een fantastisch gewas, heeft u onmisbare kennis, heeft u behoefte aan regionale producten of heeft u gewoon een heel goed idee? Neem dan contact op met Maarten Groeneveld, m.groeneveld@gcwk.nl.

 

 


Food Factory

 

TEKST: …

 

The Food Factory

 

Onze passie is om op grote schaal vraag en aanbod van gezond voedsel regionaal en duurzaam te organiseren. Eén schakel ontbreekt echter nog in dit geheel, namelijk The Food Factory. Dit project, dat momenteel nog in de steigers staat, is een bundeling van activiteiten rond de productie, verwerking, afzet en het duurzaam verwaarden van reststromen. Het is de bedoeling dat regionale primaire producten worden verwerkt en bereid tot hoogwaardige en gezonde maaltijden. Met The Food Factory voorzien wij in de behoefte van grote afnemers naar regionale, verse en duurzame producten. Gemaakt door mensen in de regio, voor mensen in de regio.

 

(In de indeling ontbreekt nog het stuk over REFRAME. Daarom plaats ik die eerst even hier:)

 


REFRAME

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier (GCWK) zit samen met de Gemeente Groningen in het internationale INTERREG-project REFRAME. Verder zijn hier ook partners uit Zweden, Denemarken, Duitsland en België aan verbonden. In alle regio’s die worden vertegenwoordigd wordt gewerkt aan innovatieve regionale voedselketens met nieuwe verdienmodellen, samenwerkingen en producten. De Natuurvleescoöperatie Westerkwartier is een voorbeeld van een nieuwe samenwerking die de GCWK heeft gerealiseerd vanuit REFRAME. Op internationaal niveau wordt van elkaar geleerd. Dit gebeurt onder andere door gemeenschappelijke bijeenkomsten die ieder half jaar plaatsvinden.


Inmiddels is het project met een jaar verlengd (tot eind 2020) en gedurende deze verlenging ligt de focus op duurzaamheid en gezondheid. De GCWK werkt samen met tal van partners aan een verbinding tussen voedselketens en de zorgketen in de regio. Deze verbinding levert een win-winsituatie op. Grote zorgpartijen vormen namelijk een goed afzetkanaal voor de boeren en in de zorg hebben ze behoefte aan gezonde en regionale producten.

 


  • Broodhuys
  • Brouwerij
  • Gerealiseerde/ afgeronde projecten
  • Voedselmakelaar 
  • Mapping
  • ’t Kon minder diner
  • Koploperproject voedsel