IBP

 

TEKST: …

 


Interbestuurlijk programma

De landbouw is de drager van de cultuurlandschappen in het Westerkwartier. Ontwikkelingen in de landbouw hebben dan ook effect op de ontwikkeling van deze gebieden en hebben gevolgen voor het landschap en de daarbij behorende biodiversiteit, cultuurhistorische waarden en daarmee voor de woon- en vestigingskwaliteiten van het gebied.

 

Tegelijkertijd is de landbouw onmisbaar voor het behoud van het karakter van deze gebieden. Het is daarom van belang om handelingsperspectieven toe te voegen aan het pakket van mogelijkheden van (jonge) agrariërs in het Westerkwartier. Het interbestuurlijk (of moet dit met een hoofdletter worden geschreven?) programma houdt in dat we werken aan een toekomst waarin een goede boterham te verdienen valt en tegelijkertijd de leefbaarheid en de landschappelijke kwaliteiten worden bewaard en ontwikkeld. Alle activiteiten binnen dit programma vallen onder het streven naar een vitaal platteland, wat bereikt kan worden door het versterken van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten op gebiedsniveau en het ontwikkelen van nieuwe handelingsopties (of moet dit handelsopties zijn?). Naar ons idee biedt natuurinclusieve landbouw hiervoor goede kansen.

 

Door nieuwe (financiële) mogelijkheden te creëren en de resultaten die hieruit voortkomen meetbaar te maken hopen we de impact van natuurinclusieve landbouw in het Westerkwartier te vergroten. We hopen dat meer agrariërs zich gaan aansluiten bij deze vorm van boeren doordat zij zien dat dit een winstgevende activiteit is (geworden). Lonend voor zowel de ondernemer als voor de maatschappij.

 


MHL

…….


Endelk

…….


Vitaal platteland

Biodiversiteitstoren

Aardgas vrij Midwolde/ Oostwold/ Lettelbert

Bloemrijke wierden

Gerealiseerde projecten